Nieuwe eisen aan gegevens loonstrook

Door de invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) veranderen de eisen omtrent de informatie op de loonstrook. In het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst staat dit beschreven.

Werkgevers hoeven de wettelijke minimumvakantietoeslag niet te vermelden op de loonstrook. Wel moet de vakantiebijslag van de werknemer en de periode waarover de werkgever de vakantiebijslag heeft uitbetaald worden vermeld.

Daarnaast moeten nog steeds de onderstaande gegevens op de loonstrook staan:

- het brutoloon in geld;
- de gespecificeerde samenstelling van het bruto- of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed;
- de gespecificeerde bedragen die de werkgever op het loon heeft ingehouden of ermee heeft verrekend, zoals de pensioenpremie, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) en loonbeslag;
- het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst;
- het loontijdvak;
- de periode waarover de werkgever de vakantiebijslag heeft betaald;
- het wettelijke minimumloon of minimumjeugdloon dat voor de werknemer geldt;
- de naam van de organisatie en de naam van de werknemer.